دو طرح پخش سیلاب در قلعه گنج با حضور استاندار کرمان به بهرداری رسید
دو طرح پخش سیلاب در قلعه گنج با حضور استاندار کرمان به بهرداری رسید