آغاز عملیات اجرایی بند سنگی ملاتی حوزه آبخیز مدیریت جامع شهرستان کهنوج
آغاز عملیات اجرایی بند سنگی ملاتی حوزه آبخیز مدیریت جامع شهرستان کهنوج