افتتاح پروژه تغییرالگوی مصرف سوخت در چاه‌ مرید کهنوج
افتتاح پروژه تغییرالگوی مصرف سوخت در چاه‌ مرید کهنوج