بازدید دکتر حمزه نماینده مردم پنج شهرستان جنوبی در مجلس شورای اسلامی از پروژه پخش سیلاب سایت شماره ۱ زهکلوت رودبار جنوب
بازدید دکتر حمزه نماینده مردم پنج شهرستان جنوبی در مجلس شورای اسلامی از پروژه پخش سیلاب سایت شماره ۱ زهکلوت رودبار جنوب